FÖRSTA HJÄLPEN OCH HLR

FÖRSTA HJÄLPEN OCH HLR

HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall. Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet, kursen tar ca 4 timmar.

Om utbildningen
Det övergripande målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv, förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och lidande.

Första hjälpen-utbildningen är 4 timmar lång och baseras på internationella riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. Svenska HLR-rådet i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet, rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen. Det är viktigt att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt.

Alla som vill lära sig Första hjälpen och HLR till vuxna

Lärandemål Efter genomgången kurs ska du kunna:

  • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
  • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
  • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.

Förkunskaper

  •  Inläst kursbok
  • Genomförd webbutbildning i Första hjälpen utbildningsportalen som du hittar via via hlr.nu.

Tidsåtgång
Tidsåtgång 4 timmar (varav ca 1 timme HLR samt ca 3 timmar Första hjälpen).

Pris: 600 kr/deltagare samt 201 kr/deltagare för kurslitteratur. Samtliga priser är inklusive moms.

För mer information kontakta oss på Omtanke & Kompetens: hlr@omtankeokompetens.se.